Lãnh đạo chỉ huy Học viện hậu cần

Lãnh đạo chỉ huy Học viện hậu cần

Chỉ huy, lãnh đạo

  • Giám đốc: Trung tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng
  • Chính ủy: Thiếu  tướng,  Nguyễn Văn Hùng
  • Phó giám đốc phụ trách Đào tạo: Thiếu tướng, PGS, TS Phan Tùng Sơn
  • Phó giám đốc phụ trách Quân sự và Hậu cần: Thiếu tướng, Phạm Nghĩa Tình
  • Phó chính ủy: Thiếu tướng, TS Lê Thành Long
  • Phó giám đốc phụ trách Khoa học: Thiếu tướng PGS, TS Trịnh Bá Chinh

GIÁM ĐỐC
Trung tướng, GS, TS PHẠM ĐỨC DŨNG

 

CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, NGUYỄN VĂN HÙNG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS, TS PHAN TÙNG SƠN

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PHẠM NGHĨA TÌNH

 

PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, TS LÊ THÀNH LONG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS, TS TRỊNH BÁ CHINH

CATEGORIES
TAGS

AUTHORadmin